Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

BLHB zoekt financiers

De toekomstige transitie van de landbouw leidt tot een grotere grondgebondenheid en extensivering. De banken zijn terughoudend in de financiering van agrarische bedrijven, zodat nieuwe financiers nodig zijn. Met de voorgestelde aanpassingen in de pachtregel ontstaat daarvoor een nieuwe markt.

Verpachte grond 

Steeds vaker benaderen leden de BLHB met de vraag of we namen van beleggers kennen. De aanleiding daarvoor is verschillend. Een pachter krijgt zijn gepachte grond aangeboden, maar kan of wil deze grond (deels) niet in eigendom verkrijgen. De banken zijn namelijk erg terughoudend met het financieren van deze grondaankopen. De pachter wil dan deze grond met behoud van zijn reguliere overeenkomst aan een belegger doorverkopen. Ook kan een belegger deze grond rechtstreeks van de verpachter kopen. 

Transitie en duurzaamheid 

De transitieopgaven in het landelijk gebied leiden tot extensivering en meer grondgebondenheid.  Voorbeelden zijn maatregelen in het kader van de uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de provinciale programma’s, alsook het 7e Actieprogramma Nitraat, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, mestbeleid en klimaatopgaven. 

Deze beleidsvoornemens hebben grote consequenties voor het agrarische grondgebruik en daarmee voor de financierbaarheid van grond; die grond is vervolgens één op één verbonden met de mogelijkheden van agrarische bedrijven om ook economisch duurzaam te veranderen. Grondfinanciering is immers een kritische factor voor veranderingen in de bedrijfsvoering gericht op extensivering en meer natuurinclusief ondernemen.

De banken zijn en blijven terughoudend met de financiering van deze vormen van duurzaamheid. Daarom zijn nieuwe partijen nodig, naast financiers zoals banken. 

Nog los van de transitie schat het bestuur van de BLHB in dat het percentage eigendomsgrond op de bedrijven gemiddeld afneemt en een steeds grotere behoefte aan pachtgronden zal ontstaan.

Aanpassing pachtregel

De grondgebruiksvorm pacht kan een groot deel van de gewenste transitie financieren. Door aanpassingen in de pacht – voorgesteld door FPG, LTO, BLHB en NAJK – wordt de aantrekkelijkheid voor deze nieuwe groep financiers vergroot.

Uitwerking 

In de komende periode wil het bestuur meerdere organisaties bij de uitwerking van dit project betrekken. 

De BLHB heeft al een loket waar beleggers en pachters worden samengebracht. De BLHB heeft zich eerst beperkt tot het koppelen van partijen en het selecteren van de aanvragen op hoofdlijnen. We willen ermee aan de slag, want de vraag naar nieuwe financiers is groot.