Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten 
De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, naburige rechten, op alle door BLHB uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berusten bij BLHB. Niets uit die publicaties in De Landpachter en op de websites of anderszins door BLHB openbaargemaakt mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van BLHB.

Aansprakelijkheid
BLHB besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van zijn website en van De Landpachter. BLHB kan desondanks niet garanderen dat alle gegevens op de website en in De Landpachter volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van de website. BLHB is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de content die afkomstig is van derden. BLHB kan er evenmin voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van beweringen over deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. U bent zich ervan bewust dat een website feitelijk onjuiste of beledigende content kan bevatten, en accepteert uitdrukkelijk dat BLHB ter zake niet aansprakelijk is. De informatie op deze site wordt continu aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Links naar andere websites
De website van BLHB kunnen links naar andere websites bevatten. BLHB is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens van gebruiker. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de websites waarnaar BLHB linkt.