Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Oplossing scheefgroei huurprijs?

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bereidt een concept Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor om de ongewenste scheefgroei van huurprijzen tussen agrarische woningen van verschillende leeftijden weg te nemen. Dit is een doorbraak, omdat de oplossing van de problematiek erg lang duurt. 

Teveel huur voor oude woningen 

Al in 2020 heeft de BLHB via een brief de problematiek van de scheefgroei tussen de huur van de agrarische woningen bij het ministerie van LNV onder de aandacht gebracht. In het Pachtprijzenbesluit 2007 wordt onderscheid gemaakt in de huurprijs voor agrarische woningen met overeenkomsten die op of na 1 september 2007 en met overeenkomsten die voor 1 september 2007 zijn ingegaan. 

De pachtprijs voor woningen met een overeenkomst van voor 1 september 2007 zijn in de loop van de jaren veel hoger geworden dan die na 1 september 2007. Dit verschil zal in de toekomst nog veel groter worden. Dit is een ongewenste ontwikkeling. 

Het ministerie meldde in 2020 dat zij het probleem wilde oplossen. Maar bij de publicatie van de jaarlijkse hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en woningen medio 2021 bleek er niets te zijn gewijzigd. Dit was voor de BLHB aanleiding om de problematiek nogmaals bij de minister van LNV onder de aandacht te brengen.

Pachtdossier controversieel

Voor de oplossing van de scheefgroei dient het pachtprijzenbesluit te worden gewijzigd en daarvoor is een AMvB nodig. Het kabinet is demissionair en het pachtdossier is controversieel verklaard. Volgens de LNV-ambtenaren is daarom een aanpassing niet mogelijk of moeilijk door te voeren. Bij een AMvB hoeft echter de minister de Kamer niet te raadplegen of te informeren.

Het ministerie van LNV heeft eind 2020 gemeld dat de scheefgroei een onwenselijke situatie is. Nu meldt het ministerie schriftelijk dat ambtenaren een concept-AMvB voorbereiden en daarna deze met veldpartijen gaan bespreken. De BLHB gaat er zonder meer vanuit dat zij één van de veldpartijen is. Het is nu nog even wachten totdat de nieuwe regering is geïnstalleerd en het pachtdossier niet meer controversieel is.