Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Pacht geen onderdeel opkoopregelingen

Op 12 juni 2023 zijn twee beëindigingsregelingen voor stikstofreductie in de Staatscourant gepubliceerd. Ondanks diverse verzoeken heeft minister Van der Wal van Natuur en Milieu geen rekening gehouden met pachthoeves. De regelingen zijn afgestemd op eigendomsbedrijven.

Pachtersbelang onvoldoende geborgd 

In april 2022 heeft het bestuur van de BLHB minister Van der Wal een brief geschreven. Daarin hebben we gemeld dat relatief veel pachtbedrijven, pachthoeves en sterk pachtafhankelijke bedrijven in de invloedsfeer van Natura 2000-gebieden liggen. De aanpak van verplaatsen en stoppen heeft dus gevolgen voor veel pachtbedrijven en voor de eigenaren. We hebben de minister gevraagd alle te ontwikkelen regelingen ook op deze groep af te stemmen. Het negeren van pachtverhoudingen zou het beleid nodeloos verder compliceren.

De minister zegde toe dat de regelingen ook op de pachters zou worden afgestemd. Zij gaf meteen al aan dat de regelingen bij bepaalde pachtconstructies waarschijnlijk onvoldoende zouden kunnen aansluiten.

Ondanks dat de minister goede intenties had, was er nog enige onrust. Dit bleek wel uit een ambtelijk overleg van later dat jaar. Daarin bleek dat pacht in relatie tot de beëindigingsregelingen erg complex was. Maar ambtelijk was het standpunt dat er geen enkel probleem zou kunnen ontstaan. Na de toezegging dat zij onderzoek zou doen en erop terug zou komen, hebben we ondanks verzoeken niets meer vernomen.

Ongenoegen

Het is een feit dat de twee landelijke beëindigingsregelingen ‘veehouderijlocaties voor stikstofreductie’ en  ‘beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting’ niet op de pachtsituaties zijn afgestemd. 

We zullen ons ongenoegen melden aan de minister en we zullen de problematiek ook bij de leden van de Kamercommissie LNV onder de aandacht brengen.

Onteigening

De kans is aanwezig dat de problematiek van de pacht in relatie tot de stoppersregelingen te complex is om te regelen. Mogelijk gaat de minister ervan uit dat het saneren van deze bedrijven alleen via onteigening gaat/moet plaatsvinden.