Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Oproep staatssecretaris maatwerk betaling pachtprijs

De BLHB heeft Staatsecretaris Knops van Binnenlandse Zaken opgeroepen om voor de pachters van Rijksvastgoedbedrijf (RVB) tot maatwerk voor de betaling van de pachtprijs te komen en de aanwezige lacunes op het gebied van agrarische kennis te vullen. Veel pachters worden getroffen door de gevolgen van de coronamatregelen en de markteffecten daarvan. Dit alles gaat op veel landbouwbedrijven gevolgen hebben voor de kaspositie.  In mei 2020 heeft de BLHB dan ook verpachters opgeroepen om met hun pachters in overleg te treden om tot een regeling voor de pachtprijs te komen als de pachter dat nodig heeft.

Maatwerk nodig

De BLHB pleitte voor maatwerk per pachter. De verschillen zijn te groot om één maatregel voor te stellen. Mogelijke oplossingen zijn uitstel en/of een regeling voor de pachtprijsbetaling, geen pachtprijsverhogingen doorvoeren of zelfs (gedeeltelijk) kwijtschelden van de pachtprijs. Uiteraard moet dit in samenhang met de ondersteunende maatregelen van de overheid worden beoordeeld.

De BLHB heeft Rijksvastgoedbedrijf (RVB), één van de grote verpachters van landbouwgrond in Nederland, direct benaderd. RVB startte positief en schrijft op haar website dat de (erf-)pachters die gebruik willen maken van maatwerkoplossingen zich via postbus.rvb.pacht@rijksoverheid.nl kunnen melden. DE BLHB had liever gehad dat de pachter zich tot een persoon, rentmeester, kon richten maar deze vorm van relatiebeheer kent RVB niet. 

De pachters die deze weg volgden, krijgen echter per omgaande digitaal de melding dat vanwege de coronacrisis RVB van diverse kanten vragen om begrip en ondersteuning heeft ontvangen van ondernemers die (in)direct financieel geraakt worden door de genomen maatregelen van de Rijksoverheid. Vervolgens wordt er op gewezen dat door het kabinet maatregelen genomen zijn ter bescherming van de economie waar de ondernemer/pachter mogelijk gebruik van kan maken. Daarnaast wordt meegedeeld dat RVB bereid is voor nu uitstel van betaling van drie maanden te verlenen, tot 1 augustus 2020, voor de verschuldigde pachtsom.

Teleurstelling groot

De BLHB is erg teleurgesteld in de wijze waarop de RVB dit aanpakt. Het beloofde maatwerk blijkt een eenheidsaanpak op afstand te zijn. Voor zover ons bekend is er in geen enkel geval contact met de pachter opgenomen. Dat RVB drie maanden uitstel geeft, lijkt op een tegemoetkoming maar RVB kent de agrarische sector onvoldoende. Dit zou van deze grote verpachter van Nederland wel mogen verwachten.

Het uitstel van drie maanden biedt voor de akkerbouw zeker geen oplossing biedt. De inkomsten van de akkerbouwer zijn pas na de oogst te verwachten. De eerste inkomsten van de graan- en graszaadoogst van dit jaar worden pas in september verwacht en de opbrengsten uitgedrukt in geld zijn relatief laag. De akkerbouwers die als gevolg van de Corona in problemen zijn gekomen, zullen dan ook nog niet in staat zijn hun pachtsom te betalen. De rekening courant is op een akkerbouwbedrijf in een gemiddeld jaar in de maand augustus het slechtst. Bedrijven die door instorten van de aardappeloogst zwaar zijn getroffen hebben dan ook veel te weinig aan drie maanden uitstel. 

Hernieuwde oproep

De belofte van maatwerk wordt door RVB niet waargemaakt. Omdat de gevolgen per bedrijf zo sterk verschillen is maatwerk noodzakelijk. Nogmaals daarom de oproep aan u om maatwerk te leveren conform de gedane belofte.

Daarnaast constateert de BLHB nu dat de bedrijfseconomische kennis van het agrarische bedrijf bij RVB tekort schiet. Het aanbod voor het uitstel van drie maanden onderschrijft dat. De BLHB dringt er bij de Staatsecretaris erop aan deze gaten in de kennis bij de RVB te dichten. Wij denken dat een van de grootste verpachters van landbouwgrond in Nederland dat aan haar stand verplicht is.

Voor vragen en reactie: Hans Meijer, wnd. voorzitter BLHB Mobiele nummer: 06-41208080