Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Oproep verpachters voor maatwerk betaling pachtprijs

BLHB roept verpachters op om met hun pachters in overleg te treden om tot een regeling voor de pachtprijs te komen als de pachter dat nodig heeft. De impact van het coronavirus op de maatschappij is groter dan voorzien en het herstel zal nog lang duren. Direct al en op de korte termijn zijn de economische gevolgen voor verschillende agrarische sectoren en bedrijfstypes fors en op de langere termijn voor alle sectoren. 

Ontwrichting

Het herstel zal pas op de langere termijn gaan plaatsvinden en dan bevinden wij ons al in het volgende jaar. De bedrijfseconomische gevolgen voor de primaire agrarische sector zijn groot. De liquiditeitspositie laat direct een verslechtering zien en natuurlijk neemt de rentabiliteit ook sterk af. Voor het individuele bedrijf is het van belang dat bij sterke afname van de opbrengsten diverse kostenposten worden aangepast. Voor bedrijven met veel pacht is de pachtprijs een post die een groot aandeel van alle kosten betreft.

Op tijd reageren

De BLHB constateert dat de pachter vaak te laat bij de verpachter aanklopt om tot een regeling te komen. We denken als BLHB dat voor elke pachter maatwerk nodig is. De verschillen zijn te groot om één maatregel voor te stellen. Mogelijke oplossingen zijn uitstel en/of een regeling voor de pachtprijsbetaling, geen pachtprijsverhogingen doorvoeren of zelfs (gedeeltelijk) kwijtschelden van de pachtprijs.

Oproep verpachters en monitoring

a.s.r. en Rijksvastgoedbedrijf (RVB), twee grote verpachters, hebben inmiddels voorbereidingen hebben getroffen. Op de website en in haar nieuwsbrief schrijft a.s.r. dat zij bereid zijn om voor de (erf-)pachter een passende oplossing te zoeken RVB schrijft dat de (erf-)pachters die gebruik willen maken van maatwerkoplossingen zich via postbus.rvb.pacht@rijksoverheid.nl kunnen melden. 

De BLHB roept alle verpachters op om maatwerk voor de pachtprijsbetaling te leveren. We benaderen hiervoor meerdere verpachters en rentmeesterkantoren. Uiteraard ligt een grote verantwoordelijkheid bij de individuele pachter: de pachter moet ook zelf het initiatief nemen naar de verpachter. 

U kunt bij de BLHB informatie inwinnen over de wijze waarop u voor uw specifieke positie maatregelen kunt voorstellen. De BLHB wil graag op de hoogte blijven van de ervaringen van individuele pachters.

Voor vragen en reactie: Hans Meijer, wnd. voorzitter BLHB Mobiele nummer: 06-41208080

De BLHB (Bond van landpachters en eigen-grondgebruikers in Nederland) stelt zich als doel het behartigen van de belangen van pachters, erfpachters en eigen-grondgebruikers in Nederland. Daarbij staat de grondgebonden landbouw centraal. De BLHB biedt haar leden specifieke deskundigheid op het gebied van (erf)pacht en grondgebruik. Daarnaast levert de BLHB een bijdrage aan het maatschappelijk debat over de pachtwetgeving en wendt de BLHB haar invloed aan in de politieke discussie over pacht. De BLHB geeft maandelijks het blad “De Landpachter” uit met standpunten, actualiteiten, achtergrondinformatie en advisering op het gebied van pacht, erfpacht en grondgebruik.