Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Regionormen 2019 geven geen verrassingen

De regionormen 2019 geven op basis van de inkomsten in de landbouw over de afgelopen jaren geen verrassingen. De regionormen in de pachtregio’s met overwegend melkveehouderij kennen een sterke stijging ten opzichte van 2018. Daarentegen dalen de normen fors in een aantal pachtregio’s met overwegend akkerbouw. De inkomens staan de laatste jaren in deze regio’s onder grote druk en de BLHB maakt zich grote zorgen deze negatieve inkomenspositie.

Berekeningen regionormen volgbaar

Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland door de minister van LNV gepubliceerd. Deze regionormen worden door Wageningen Economic Research (WUR) berekend conform de uitgangspunten van het pachtprijzenbesluit 20007. Dit systeem is door verpachters- en pachtersorganisaties (FPG, LTO, NAJK en BLHB) tot stand gekomen. De regionormen worden gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde van 5 jaar. Voor de regionorm 2019 worden de uitkomsten, de grondbeloning, over de jaren 2013 tot en met 2017 genomen. Voor de melkveehouderij is ten opzichte van de regionormen 2018 het jaar 2012 afgevallen. In 2012 had deze sector een matig tot slecht jaar terwijl 2017 voor de melkveehouderij een beter jaar was. Dit vertaalt zich direct in de verhoogde regionorm ten opzichte van 2018 en komt overeen met een stijging van meer dan 10%. 

Voor de pachtregio’s met overwegend akkerbouw was 2012 een erg goed jaar met name de regio’s met relatief veel uiten en consumptieaardappelen. 2017 was echter een erg een slecht jaar zodat deze regio’s een verlaagde regionorm hebben. Zorgwekkend is het zuidwestelijke kleigebied waar de regionorm met 38% is gedaald en het gemiddelde inkomen in de afgelopen jaren dramatisch laag is.  De pachtregio’s met een gemengd karakter stijgen met enkele procenten.

Systeem functioneert

De BLHB constateert dat de pachtprijzensystematiek functioneert zoals de organisaties dit in 2007 hebben gewenst. Overigens blijft de BLHB op de uitwerking van een aantal onderdelen van het systeem kritiek houden. Vooral de representativiteit van de bedrijven die de gegevens leveren voor de berekeningen, blijft onduidelijk en ondoorzichtig. Ook is het berekende inkomen van de ondernemer in de systematiek en de reservering te laag.

De BLHB vindt de kritiek van verpachterszijde onterecht dat de regionormen te laag zijn en niet mogen dalen. Ook zij hebben dit systeem gewenst. In tegenstelling tot andere beleggingen waaronder sparen wordt door de pachtprijs meer direct rendement over hun investering behaald. Daarbij komt dat de vermogenswaarde van agrarische grond in de afgelopen 30 jaar met meer dan 300% is gestegen en agrarische grond een hoog waardevast karakter heeft. Gemiddeld over Nederland zijn de pachtprijzen anno 2019 ten opzichte van 2007 sterk gestegen. Deze stijging was sterker dan het inflatiecijfer over deze jaren.

Voor vragen en reactie: Hans Meijer, wnd. voorzitter BLHB Mobiele nummer: 06-41208080

De BLHB (Bond van landpachters en eigen-grondgebruikers in Nederland) stelt zich als doel het behartigen van de belangen van pachters, erfpachters en eigen-grondgebruikers in Nederland. Daarbij staat de grondgebonden landbouw centraal. De BLHB biedt haar leden specifieke deskundigheid op het gebied van (erf)pacht en grondgebruik. Daarnaast levert de BLHB een bijdrage aan het maatschappelijk debat over de pachtwetgeving en wendt de BLHB haar invloed aan in de politieke discussie over pacht. De BLHB geeft maandelijks het blad “De Landpachter” uit met standpunten, actualiteiten, achtergrondinformatie en advisering op het gebied van pacht, erfpacht en grondgebruik.