Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Waarom is pacht belangrijk?

Pacht is springlevend! De helft van de grondgebonden landbouwbedrijven heeft met pacht te maken. Reguliere pacht biedt de beste waarborgen voor een duurzaam grondgebruik. De pachter geniet wettelijke bescherming, onder andere op het gebied van continuïteit en pachtprijs. Het rendement voor de verpachter is verzekerd: enerzijds door de waardevastheid van zijn bezit en anderzijds door een gegarandeerd rendement uit de pachtprijs. Voor familiebedrijven is pacht een belangrijk instrument bij bedrijfsovername en bedrijfsuitbreiding.Volgens de BLHB is pacht echter ook in het belang van verpachters.

Wat is pacht?

Wat is een voorwaarde voor pacht?

Pacht is een overeenkomst die erg op huur lijkt: de eigenaar geeft zijn of haar agrarische gronden (en/of gebouwen) in gebruik aan de pachter. De opbrengst van het verpachte goed komt in beginsel toe aan de pachter. 

Definitie van pacht:

Pacht is een overeenkomst waarbij de verpachter een onroerende zaak (een hoeve of los land) of een gedeelte daarvan aan de pachter in gebruik geeft voor de uitoefening van landbouw, in ruil voor een tegenprestatie (vaak een geldbedrag).

Als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan is er sprake is van een pachtovereenkomst. Dit is ook het geval wanneer partijen dat zo niet hebben bedoeld of gewild. Andersom geldt dit dus ook. Wanneer niet aan de voorwaarden uit de wet is voldaan, komt er geen pachtovereenkomst tot stand.

Voor pacht moet sprake zijn van een agrarische onderneming: een complex van economische activiteiten gericht op winst door de uitoefening van de landbouw. Agrarische activiteiten die een liefhebberij of bron van bijverdienste vormen, zijn wegens hun geringe omvang onvoldoende om als economische activiteit te worden aangemerkt. Dan kan er dus geen sprake zijn van pacht.

 

Wat betekent pacht voor uw bedrijf (en voor de Nederlandse landbouw)?

De continuïteit van landbouwbedrijven is van belang voor de Nederlandse landbouw. Voor debedrijfsontwikkeling blijft pachtverlenging noodzakelijk. In het kader van de verlenging moet continuatierecht en indeplaatsstelling behouden te blijven voor de reguliere pacht.
Voor u als pachter heeft reguliere pacht uit sociaal en bedrijfsmatig oogpunt de voorkeur vanwege de zekerheid van continuatie, het terugverdienen van investeringen, indeplaatsstelling en prijstoetsing.

Waarom is loslaten van prijsbeheersing voor pacht onaanvaardbaar?

Het loslaten van regulering van de pachtprijs voor een lopende reguliere pachtovereenkomst is uit oogpunt van rechtszekerheid onaanvaardbaar. Het loslaten van prijsbeheersing voor langlopende geliberaliseerde overeenkomsten zal tot verdere verdringing van de reguliere pacht leiden en is daarom ongewenst.

Wat is de rol van pacht bij bedrijfsovername?

Bij de overname van agrarische bedrijven is (reguliere) pacht een onmisbaar instrument. Overname tegen de waarde in het vrije economische verkeer is voor een bedrijfsopvolger veelal niet haalbaar. Het is algemeen en ook fiscaal geaccepteerd dat overname tegen de agrarische waarde plaatsvindt. Deze agrarische of ‘going’ concernwaarde is die waarde waarbij exploitatie door de opvolger (nog juist) lonend is. Deze waarde wordt veelal bepaald op de waarde in verpachte staat.

Hoe staat het met het instrument pacht?

Het instrument pacht staat onder druk. De wijzigingen in de pachtwet en pachtregel in 1995 en 2007 hebben grote gevolgen voor het reguliere pachtareaal gehad en voor de agrarische bedrijven. In toenemende mate wordt de reguliere pachtvorm ter discussie gesteld. Daarom is het nodig om de krachten te bundelen. Collectieve belangenbehartiging voor pachters is noodzakelijk.

De BLHB beschikt over een uitgebreid netwerk en heeft diverse middelen om zijn lobby uit te kunnen voeren. De BLHB heeft een visie op pacht uitgebracht: ‘Meebewegen met verandering’. Lees hier de samenvatting van deze pachtvisie. Samen met NAJK, FPG en LTO heeft BLHB in 2023 voorstellen geschreven voor het wijzigen van de pachtwetgeving: ‘Transitie in de pacht’. Lees hier de samenvatting van ‘Transitie in de pacht.’

Ga naar Word lid!