Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Uitwerking voorstellen pachtregel

Recent zijn afsprakenmet het ministerie van LNV over de uitwerking van de voorstellen voor de aanpassing van de pachtregel gemaakt. Het streven is eind 2024 het ontwerpwetsvoorstel aan de Tweede Kamer voor te leggen.

Aanbieding

Op 28 september hebben LTO, BLHB, NAJK en FPG het voorstel voor de aanpassingen van de pachtregel aan minister Adema van LNV gepresenteerd en overhandigd. We hebben dit gezamenlijke voorstel van deze ‘veldpartijen’ op dat moment gepresenteerd als een 95%-versie: de partijen waren nog in overleg over de invulling van de pachtvorm ‘kortdurende pacht’. Inmiddels is dit opgelost, zodat er geen belemmering meer is om de herziening van de pachtregelgeving op te starten. Dit hebben we verwoord in een brief naar de minister.

Ook de uitwerking liet door personele wisselingen op het ministerie van LNV op zich wachten.

Planning en procedure 

Inmiddels is binnen LNV het wetgevingstraject opgestart. In 2024 wordt een internetconsultatie over het ontwerpwetsvoorstel gehouden. Na de verwerking van de reacties legt LNV een (aangepast) voorstel aan de Ministerraad voor. Zoals te doen gebruikelijk met wetsvoorstellen wordt de Raad van State om advies gevraagd. Het streven is dat eind 2024 het ontwerpvoorstel naar de Tweede Kamer wordt verzonden. De veldpartijen, de initiatiefnemers, worden bij deze uitwerking betrokken 

Op basis van onze ervaringen in het verleden zou de planning (te) ambitieus kunnen zijn. Het verzoek en de inspanningen van een groot aantal partijen om de pachtregel te wijzigen dateren immers van 2014. Aan de andere kant hebben de veldpartijen in hun beleidsplan de voorstellen in detail uitgewerkt en soms de wijzigingen per wetsartikel verwoord. Dit zou de formulering van de wetsartikelen moeten kunnen versnellen. 

Belang

Veel agrarische bedrijven hebben vaak een mix van grondfinanciering met eigendom en vormen van pacht. Dit geeft financiële zekerheid bij financiering en stelt ondernemers, en zeker ook jonge ondernemers, in staat het bedrijf geleidelijk te ontwikkelen door vergroting van het areaal grond. Veranderingen in de landbouw en samenleving vereisen al met al een pachtstelsel dat met die veranderingen meebeweegt. De huidige pachtregel kan niet op deze ontwikkelingen inspelen en leidt zelfs al tot veel problemen in de praktijk. De noodzaak tot wijziging is erg groot.