Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Versnelling stikstofaanpak

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft, mede namens minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een brief naar de Tweede Kamer verzonden over de versnelling en vergroting van de stikstofaanpak. Het is van belang dat de positie van de pachters bij de minister onder de aandacht komt, omdat die in de stukken onvoldoende tot uiting komt. 

Gebiedsgerichte aanpak

De opgave is erg ambitieus: het kabinet wil de stikstofuitstoot met 50% reduceren en wil in 2030 75% minder stikstofneerslag in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Via een gebiedsgerichte aanpak worden de stikstofmaatregelen gecombineerd met andere maatregelen om ook de doelen voor natuur, bodem en waterkwaliteit te realiseren. Het kabinet heeft hiervoor 25 miljard euro beschikbaar gesteld bovenop bestaande middelen van 6 miljard euro. Het Rijk en provincies stellen de doelen per gebied en bepalen de wijze waarop dit wordt gerealiseerd. Dit dient uiterlijk medio 2023 duidelijk te zijn. Daarna wordt het geld beschikbaar gesteld. Het kabinet gaat ervan uit dat de sectoren industrie, landbouw, verkeer, zee- en luchtvaart een bijdrage moeten leveren. De Kamerbrief legt echter al het accent op de agrarische sector, omdat deze sector de grootste inzet moet plegen en ruimte voor de andere sectoren moet geven. Het kabinet legt het uitgangspunt bij vrijwilligheid door stoppers-, verplaats- en innovatieregelingen, maar wil op voorhand ook dwingende maatregelen – waaronder onteigening – inzetten.

Versnellen 

In deze Kamerbrief kondigt minister Van der Wal een aantal plannen aan om de stikstofaanpak te versnellen. Zij zet maximaal in op het vrijwillig stoppen van ondernemers en onderzoekt of huidige en komende opkoopregelingen aantrekkelijker gemaakt kunnen worden. Zij wil de ondernemers die aan een opkoopregeling willen meedoen en zich snel melden meer met (financiële) voorwaarden belonen. Ook het versneld opkopen van piekbelasters en grond worden in de brief benoemd. 

De brief geeft hoofdlijnen en in de komende periode zal nadere invulling plaatsvinden. Nu al ondervindt de minister politieke weerstand en dit zal nog tot bijstellingen leiden. Ook maatschappelijke en belangenorganisaties wijzen het beleid af of wensen bijsturing. 

Pachtersbelang onvoldoende geborgdHet bestuur van de BLHB heeft kritiek op het voorgestelde beleid. We zijn vooral tegen het feit dat de agrarische sector wordt opgeofferd voor de andere sectoren en belangen. Deze aanpak heeft gevolgen voor pachters waar het pachtgronden en gepachte opstallen betreft. Het bestuur constateert dat relatief veel pachtbedrijven, pachthoeves en sterk pachtafhankelijke bedrijven in de invloedsfeer van Natura 2000-gebieden zijn gelegen. Ze krijgen in de brief van de minister onvoldoende aandacht. Los van de kritiek op het beleidsvoornemen van de minister wenst de BLHB dat er meer aandacht voor deze pachtafhankelijke bedrijven komt. Alle te ontwikkelen regelingen moeten op deze groep worden afgestemd, omdat de uitvoering van het beleid anders al bij voorbaat kansloos is. Het bestuur zal de minister een brief sturen om dit aan de orde te stellen.